He/תנאי תשלום

From GnuCash
Jump to: navigation, search
שפות English עִברִית

תנאי תשלום

תנאי תשלום בדרך כלל מתארים את מסגרות הזמן עליהם סיכמו הקונה והמוכר לתשלום החשבונית בגין עסקה, מכירת טובין או מתן שרות. כברירת מחדל לא מוגדרים כלל תנאי תשלום במערכת, אך ניתן להגדירם על פי הצורך. את חלון דו-שיח תנאי תשלום ניתן למצוא בגנוקאש מתפריט 'עסקי ← עורך תנאי תשלום'. משם ניתן להוסיף/לערוך/למחוק פריטי תנאי תשלום.

הרשימה הבאה מפרטת את תנאי התשלום השכחים והמקובלים שעשויים להופיע על גבי חשבוניות הספקים:

תנאי תשלום תיאור
שוטף 30 תשלום ביום האחרון של החודש העוקב מסוף חודש החשבונית
Net 7 תשלום 7 ימים ממועד החשבונית
Net 10 תשלום 10 ימים ממועד החשבונית
Net 30 תשלום 30 ימים ממועד החשבונית
Net 60 תשלום 60 ימים ממועד החשבונית
Net 90 תשלום 90 ימים ממועד החשבונית
EOM בסוף החודש
21 MFI ב-21 לחדש העוקב לחודש החשבונית
1 per cent 10 Net 30 1 אחוז הנחה על תשלום בתוך 10 ימים, אחרת 30 יום מקבלת החשבונית
Due on receipt תשלום עם קבלת הטובין/שרות
COD מזומן בעת ההספקה
Cash account מזומן בלבד, ללא אשראי
Letter of credit מכתב אשראי מאושר על ידי הבנק להבטחת תשלום, משמש לרוב באסקעות יצוא/יבוא
Bill of exchange המחאה בנקאית, התחייבות בנקאית לתשלום במועד מאוחר יותר
CND מזומן במשלוח הבא
CBS מזומן לפני משלוח
CIA מזומן מראש
CWO מזומן במועד ההזמנה
1MD חודש אשראי לאספקה חודשית אחת
2MD כמו הקודם אבל 2 חודשי אשראי
Contra עסקת ברטר - קיזוז תשלומים לספק מסכום הרכישות של הספק אצלנו
Stage payment תשלום אבן-דרך

לקריאה נוספת

  1. מלון מונחים לעסקים קטנים
  2. מונחים עסיקיים - ממשלת בריטניה
  3. עמוד ויקי העוסק בתנאי תשלום (באנגלית)