He/Stack Trace

From GnuCash
Jump to: navigation, search
שפות English עִברִית

מה זה עקבות־מחסנית (Stack Trace)?

פעולת עקוב־מחסנית מייצרת פלט שמספק מידע על תתי־תכנית ושרשרת קריאות לפונקציות של התכנית העקרית עד לנקודה מסויימת בתכנית. רוב השימוש בעקוב־מחסנית נועד לניפוי תקלים מסוג מסויים. עקוב־מחסנית אמור לסייע לצוות הפתוח והתמיכה בהבנת הבעיה אחריה הופעל המעקב, או כיצד פועלות תתי־מערכות שונות יחד במהלך ביצוע תוכנית מסויימת. להלן דוגמת פלט עקבות־ערמה שהופעל במערכת הפעלה מק OX; מערכות הפעלה שונות מן הסתם יציגו מידע באופן שונה במקצת:

 Exception Type:    EXC_CRASH (SIGABRT)
 Exception Codes:    0x0000000000000000, 0x0000000000000000
 
 Application Specific Information:
 abort() called
 
 Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
 0  libsystem_kernel.dylib    	0x9769169a __pthread_kill + 10
 1  libsystem_pthread.dylib    	0x9836bf19 pthread_kill + 101
 2  libsystem_c.dylib       	0x9bde5eee abort + 156
 3  libglib-2.0.0.dylib      	0x02b5dd8a g_assertion_message + 346
 4  libglib-2.0.0.dylib      	0x02b5e470 g_assertion_message_expr + 96
 5  libgncmod-gnome-utils.dylib  	0x0029ec4a gnc_main_window_init + 2650
 6  libgobject-2.0.0.dylib    	0x02ae7496 g_type_create_instance + 470
 7  libgobject-2.0.0.dylib    	0x02ad51a2 g_object_new_internal + 562
 8  libgobject-2.0.0.dylib    	0x02ad5a90 g_object_newv + 480
 9  libgobject-2.0.0.dylib    	0x02ad5b7d g_object_new + 61
 10 libgncmod-gnome-utils.dylib  	0x002a03d7 gnc_main_window_new + 39
 11 libgncmod-gnome-utils.dylib  	0x0029a6f5 gnc_gui_init + 581
 12 Gnucash-bin          	0x00011387 main + 1143
 13 Gnucash-bin          	0x00010ed6 start + 54

פלט זה מראה מדוע גנוקאש קרסה (משתנה בלתי תלוי בפונקציית init של החלון הראשי, כשל); ללא פעולת עקבות־מחסנית, משימת אבחן קריסה יכולה להיות משימה קשה ומורכבת ביותר. לפני שיגשו לטפל בסוגיות, מפתחים יבקשו בדרך כלל גם את קובץ העקיבה, שלרוב יספק מידע שימושי נוסף. במקרה מעלה, נמצא את הודעת המשתנה הבלתי־תלוי בפועל, שיסביר את נטישת התכנית (הקריסה).

עדיף עם סמלי איתור תקלים

ניתן להפיק עקבות־מחסנית ברמת מילוליות משתנה. כברירת מחדל, רוב ההפצות יאפשרו רק עקבות־מחסנית 'גסה' מאוד, בה לא יוצג מידע רב על כל פונקציה בנפרד. מעקב־המחסנית תהיה שימושית הרבה יותר יחד עם סמלי ניפוי תקלים זמינים. נא לאפשר אותם, ככל הניתן. במידה ומריצים את גנוקאש:

 • נא לחפש באמצעות מנהל ההתקנה את חבילת התכנה המכונה בלינוקס,
  -dbg
  או
  -debug
  והתקינו אותה.
  • במידה ונעשב שימוש גם בחבילות נוספות כדוגמת AqBanking, נסו למצוא ולהתקין את חבילת ה־
   -dbg
   שלהן גם כן. לאחר שהסוגיה טופלה, ניתן להסיר את החבילות הללו.
 • בבניה מקומית מקוד המקור, יש להוסיף את השורה
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
  לאפשרויות cmake ולחזור שנית על תהליך ה־make.

Optional Preparation of Scheme Code

ToDo
perhaps somewhere else is a better place for this sction.

If reports are affected, see The Guile Reference Manual: Programmatic Error Handling

כיצד מפיקים עקבות־מחסנית?

macOS

Every time an application crashes in Mac OS X, the system writes a crash report with a stack trace to $HOME/Library/Logs/DiagnosticReports or $HOME/Library/Logs/CrashReporter, or both, depending on what version of OS X you're running. The crash reports are easily viewed with Applications:Utilities:Console, and if you're reporting a crash in Bugzilla or to the user's list you should attach one to your report.

על אודות מנפי־תקלים

In order to get a stack trace on Linux or Windows one must have either the GNU Debugger, gdb, or the LLVM Debugger, lldb, installed.

Gdb is a bit simpler to use, so the instructions below are for gdb.

לינוקס

בנוסף, אם נעשה שימוש בחבילות המסופקות דרך הפצת לינוקס (ולא על ידי הידור עצמי) להתקנת גנוקאש, ככל הנראה שיידרש להתקין גם חבילת סמלי ניפוי־תקלים (ראו מטה).

לאחר התקנת מנפה־תקלים (וסמלים על פי הצורך), ישנן שתי דרכים להפעיל את גנוקאש תחת שליטת מנפה־תקלים. אתחול תחת מנפה־תקלים היא מעט יותר פשוטה, אך מנפה־התקלים מאט את התכנית במידה ניכרת. לכן, אולי עדיף להפעיל את גנוקאש כרגיל, להגיע לנקודה שבה פעולה כלשהי מזניקה את ההתרסקות, ורק אז לחבר את גנוקאש (הפועל) למנפה־תקלים.

אתחול גנוקאש עם -gdb

 1. run gdb gnucash
 2. at the gdb prompt, type: "run". If you need to pass command line arguments, add them here, e.g. "run --nofile"
  Example
$ gdb gnucash
GNU gdb (GDB; openSUSE Tumbleweed) 8.3.1
Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-suse-linux".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://bugs.opensuse.org/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
  <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from gnucash...
(gdb) run --nofile

צרוף -gdb לתהליכים קיימים

 1. Start gnucash normally.
 2. In a terminal window run ps afx (some people prefer ps aux) to find out the process number (PID) of the running gnucash process; it might be called "gnucash" or "gnucash-bin". Say the PID is 12345.
 3. Run gdb gnucash
 4. Attach to the running process by typing attach 12345; gdb will temporarily stop the program
 5. Continue program execution by typing c at the "(gdb)" prompt

Obtain the stack trace

 1. Provoke the crash. When GnuCash crashes gdb will print the reason for the crash and present the "(gdb)" prompt again.
 2. Type bt (bt full might provide additional info about local variables).
 3. Gdb will print the backtrace.

יציאה מ־Gdb

ctrl-d or quit will end the gdb session.

Please copy and paste the error and stack trace from the terminal into a bug report; see Bugzilla for details about creating a new one if you haven't already.

וינדוס

On Windows gdb has to be installed before you can generate a stack trace. While we provide some details below on how to do all of that we recognize this may be too challenging for the average user. If you have been asked to provide a stack trace, but you are using GnuCash on Windows only and find these instructions too daunting, please respond along the lines of

"I'm sorry, but I encountered this problem only on Windows and I am not familiar enough with gdb on Windows to obtain stack traces there"

That's a fair answer even though in many cases your bugreport can only be worked on if you or someone else can actually produce such a stack trace.

 • Install "gdb" from mingw.org [1]
 • Open a Windows command prompt and type:
  set PATH=C:\Program Files\gdb\bin;%PATH%
  gdb "C:\Program Files\gnucash\bin\gnucash"
Be careful to use the actual paths in which you have installed gdb and gnucash respectively.

You can provide even better stack traces if you tell gdb where in memory dynamically loaded modules got mapped to, because otherwise function calls into those are only written as '??'. See here and here for a way to do this.

To enter [ and ], use set editing off.

ראו גם

Other explanations on how to obtain stack traces:

מידע סמלי ניפוי־תקלים

Gnucash needs to be compiled in a way that has the debug symbols still included in the resulting binary libraries.

 • When compiling gnucash yourself, this is achieved by using the configure option ./configure --enable-debug.
 • Distributions usually offer them in a separate packages appending -dbg or -debug.

ג'נטו

When emerging gnucash on gentoo, you need to make sure that

 1. the "debug" USE flag is enabled
 2. and "FEATURES=nostrip" is set to disable symbol stripping.

אובונטו / דביאן

בחבילת אובונטו, סימלי ניפוי־התקלים בחבילה הפרדת שנקראת gnucash-dbg. למידע נוסף ראו ניפוי קריסת תוכניות

או הסבר בקישור עקיבה לאחור


קובץ עקיבה יומנים Bugzilla#Using Bugzilla FAQ#Q: How do I run GnuCash under gdb and get a stack trace?